Ocean.sk - partnerský program

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) pre
Partnerský program - Ocean.sk

1. Vysvetlenie pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Partnerského programu je spoločnosť:

WEBRING MEDIA s.r.o.,
Turgenevova 30, 040 01 Košice, Slovensko,
IČO: 36821055, DIČ: 2022429827, IČ DPH: SK2022429827

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, vložka č. 20262/V

Partner – účastník Partnerského programu, ktorým môže byť akákoľvek fyzická osoba (spôsobilá na právne úkony) alebo právnická osoba. Táto osoba sa zaregistrovala do Partnerského programu a používa reklamné zobrazenia Partnerského programu pomocou poskytnutých zdrojových kódov od Prevádzkovateľa.

Partnerský program Ocean.sk - je systém, ktorý pomocou poskytnutého zdrojového kódu od Prevádzkovateľa umožní Partnerovi umiestniť reklamné zobrazenie na svojej webovej stránke a Prevádzkovateľovi umožňuje zbierať údaje pre vyplatenie provízií.

2. Práva a povinností Partnera

Partner sa zaväzujete, že:

 • je majiteľom alebo držiteľom licencie na využitie celého obsahu na vašich webových stránkach
 • jeho webové stránky a / alebo informačný bulletin neporušuje žiadne zákony Slovenskej Republiky
 • nebude spolupracovať, ani propagovať Prevádzkovateľa spôsobom, ktorý by poškodzoval dobré meno Prevádzkovateľa, či odporoval dobrým mravom alebo klamal, či lživým spôsobom informoval budúcich návštevníkov Prevádzkovateľa.
 • jeho webové stránky a / alebo newsletter neobsahuje nesprávne údaje alebo obsah, ktorý je urážlivý alebo porušuje práva na súkromie
 • jeho webové stránky a / alebo informačný bulletin neporušuje a nebude porušovať autorské práva, ochranné známky, patent alebo iné vlastnícke práva
 • môže umiestniť naše bannery na ľubovoľné miesto na vašom webe, ako uznáte za vhodné, alebo v nie-spamových e-mailoch
 • nebude napodobňovať vzhľad stránok Prevádzkovateľa, ani inak parazitovať na Prevádzkovateľovi. Poskytnuté reklamné zobrazenie môže byť použité len v nezmenenej forme
 • sa bude riadiť týmito VOP

Všetky ostatné použitia bannerov alebo odkazov, ako sú diskusné skupiny a chat, nástenky, bannerové siete alebo návštevné knihy atď nie sú povolené.

Nedodržiavanie týchto pravidiel môže znamenať ukončenie z Partnerského programu.

Podvod je vážny priestupok a bude sa s ním zaobchádzať ako s takým. Podvod je definovaný ako akákoľvek akcia, ktorá sa zámerne snaží vytvoriť predaj alebo klikanie pomocou robotov, skriptov, alebo automaticky "obnovovujúcich" sa stránok, len za účelom vytvorenia provízie.

3. Práva a povinností Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že:

 • bude plniť všetky finančné záväzky, ktoré vyplývajú z Partnerského programu
 • je zodpovedný za vybavenie návštevníka, ktorý si objedná spoplatnené služby u Prevádzkovateľa, vybaví objednávku, umožní mu platbu za tieto služby a bude riešiť prípadné reklamácie v súvislosti s týmito spoplatnenými službami
 • umožní Partnerovi prístup do partnerského rozhrania na adrese http://pap.ocean.sk/affiliates/panel.php
 • riadne s Partnerom spolupracovať a informovať ho o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa partnerského programu

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne zlyhaním, chybou alebo výpadkom internetovej siete.

4. Vyplácanie provízií

Provízia bude vyplatená, ak jej minimálna čiastka je 30 EUR. Ak je táto čiastka nižšia, prevedie sa do nasledujúceho obdobia. Provízie sa vyplácajú raz za kalendárny mesiac v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

Možnosť vyplatenia provízie a jej výška môže/nemusí byť Partnerovi oznámená mailom. Aktuálny stav provízií si Partner nájde po prihlásení do Partnerského rozhrania. Provízia bude vyplatená len na základe záznamov Prevádzkovateľa.

Partner vystaví a doručí Prevádzkovateľovi daňový doklad – faktúru na províziu. Suma k výplate provízie je uvedená bez DPH. Splatnosť faktúry je 14 dní. Ako predmet fakturácie bude na faktúre uvedené “Reklamné a marketingové služby”. Dátum zdaniteľného obdobia bude uvedený posledný deň predchádzajúceho mesiaca.

Beriete na vedomie, že suma provízie sa môže kedykoľvek zmeniť. Nesiete zodpovednosť za sledovanie, či odkaz, ktorý ste umiestnili na svoje stránky sa zmenil alebo bol prerušený.

5. Refundácia

Ak bude suma za objednávku vrátená zákazníkovi späť v reklamačnom konaní, bude zaplatená provízia odpočítaná od budúcej mesačnej platby zaslanej za provízie.

6. Podmienky získania provízie

Ak návštevník, ktorý kliknutím na reklamné zobrazenie na Partnerovej stránke príde na stránku Prevádzkovateľa a následne využije spoplatnené služby, pričom tým rozumieme, že za tieto služby aj riadne zaplatí.

Ak návštevník má vo svojom počítači povolené cookies, v opačnom prípade nemusí byť technicky možné rozpoznať, že sa jedná o návštevníkov, ktorí sa dostali na Prevádzkovateľovú stránku pomocou Partnerovho reklamného zobrazenia.

Provízia bude pripočítaná Partnerovi, ak návštevník využije tieto spoplatnené služby do 30 dní.

Provízia bude pripočítaná tomu Partnerovi, z ktorého stránky prišiel užívateľ ako poslednej.

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie svojich užívateľov a sľubuje zachovávať mlčanlivosť. Osobné alebo obchodné informácie nebude poskytovať tretím stranám bez výslovného súhlasu Vás a Vašej spoločnosti.

Prevádzkovateľ nebude predávať Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo ani žiadne iné osobné údaje nikomu inému. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv na ochranu súkromia, kontaktujte nás na info@ocean.sk.

8. Záverečné ustanovenia

Registrácia do Partnerského programu je bezplatná, po jej dokončení a schválení Prevádzkovateľom sa stávate Partnerom. Partnerský program sa uzatvára na dobu neurčitú. Pre každého Partnera je povolený iba 1 partnerský účet.

Prevádzkovateľ môže registráciu odmietnuť bez udania dôvodu.

Ukončenie Partnerského programu Partnerom i Prevádzkovateľom je možné kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov. Prevádzkovateľ je oprávnený Partnerský program ukončiť okamžite v prípade, keď nadobudne podozrenie, že Partner porušil VOP. V tomto prípade nevzniká nárok na vyplatenie provízií.

Prevádzkovateľ má právo bez predchádzajúceho oznámenia tieto podmienky zmeniť. Platnosť zmenených podmienok je od momentu ich zverejnenia. Ak Partner so zmenenými podmienkami nesúhlasí, je povinný ukončiť Partnerský program.